ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správca osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky www.thorspan.sk vykonáva spoločnú obchodnú činnosť vo forme občiansko-právneho partnerstva pod názvom THORSPAN A. Kaźmierczak, D. Przewoźny s.c., adresa sídla: Dębno, ul. Czereśniowa 23, 62-060 Stęszew, NIP: 783 172 26 62, e-mailová adresa: info@thorspan.com, ďalej len „správca”.
 2. Osobné údaje zhromaždené správcom prostredníctvom webovej stránky sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a na voľný tok takýchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“a zákon o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018.

2. TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

 1. CIEĽ SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD.
  Správca spracúva osobné údaje prostredníctvom webovej stránky www.thorspan.sk v prípade:

  1. použitia kontaktného formulára alebo konfigurátora používateľom. Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako oprávnený záujem správcu.
 2. TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV.Správca spracúva tieto kategórie osobných údajov používateľa:
  1. Meno a priezvisko,
  2. Názov spoločnosti,
  3. Emailová adresa,
  4. Telefónne číslo.
 3. OBDOBIE ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.
  Osobné údaje používateľov správca spracuváva nasledovne:

  1. ak je základom pre spracovanie údajov plnenie zmluvy a pokiaľ je to potrebné pre plnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu obdobiu vymáhania nárokov spoločnosti. Pokiaľ osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pre vymáhanie nárokov spoločnosti súvisiacich s obchodnou činnosťou – tri roky.
  2. ak je základom pre spracovanie údajov súhlas, pokiaľ nie je súhlas zrušený, a po zrušení súhlasu na dobu zodpovedajúcu obdobiu vymáhania nárokov spoločnosti, ktoré môže uplatniť správca. Pokiaľ osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pre vymáhanie nárokov spoločnosti súvisiacich s obchodnou činnosťou – tri roky.
 4. Počas používania webovej stránky sa môžu sťahovať ďalšie informácie, najmä: IP adresa priradená počítaču používateľa alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 5. Od používateľov sa môžu zbierať aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodli kliknúť, alebo o iných činnostiach vykonaných na webovej stránke. Právnym základom pre tento druh činnosti je oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. F) RODO) spočívajúci v uľahčovaní využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
 6. Poskytovanie osobných údajov používateľom je dobrovoľné.
 7. Osobné údaje sa budú spracúvať aj automatizovaným spôsobom vo forme profilovania, ak s tým užívateľ súhlasí podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu danej osobe s cieľom rozhodnúť sa o nej alebo analyzovať alebo predpovedať jej preferencie, správanie a postoje.
 8. Správca používa osobitnú starostlivosť na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje boli:
  1. spracované v súlade so zákonom,
  2. zozbierané na konkrétne zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi,
  3. fakticky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.

3. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje používateľov sa prenášajú na poskytovateľov služieb, ktorých správca používa pri prevádzkovaní webovej stránky. Poskytovatelia služieb, ktorým sa osobné údaje prenášajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností alebo ktoré podliehajú pokynom správcu, pokiaľ ide o účel a metódy spracovania týchto údajov (spracovateľské subjekty) alebo definujú účely a metódy ich spracovania (správcovia).
 2. Osobné údaje používateľov sa uchovávajú iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

4. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP K VLASTNÝM ÚDAJOM A ICH ÚPRAVU

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na úpravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktorý bol vyrobený na základe súhlasu pred jeho zrušením.
 2. Právne dôvody žiadosti používateľa:
  1. Prístup k údajom – čl. 15 GDPR
  2. Oprava údajov – čl. 16 GDPR.
  3. Výmaz údajov (tzv. Právo na zabudnutie) – čl. 17 GDPR.
  4. Obmedzenie spracovania – čl. 18 GDPR.
  5. Prenos údajov – čl. 20 GDPR.
  6. Opozícia – čl. 21 GDPR
  7. Odvolanie súhlasu – čl. 7 položka 3 GDPR.
 3. S cieľom uplatniť práva uvedené v bode 2 môžete poslať e-mail na adresu: info@thorspan.com.
 4. V prípade, že užívateľ chce uplatniť právo podľa vyššie uvedených bodov, správca vyhovie žiadosti alebo odmietne vyhovieť tejto žiadosti okamžite, najneskôr však do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak však – vzhľadom na komplikovaný charakter žiadosti alebo počet žiadostí – správca nebude schopný splniť žiadosť do jedného mesiaca, splní ju do nasledujúcich dvoch mesiacov a vopred informuje používateľa do jedného mesiaca od prijatia žiadosti – o plánovanom predĺžení termínu a jeho dôvodoch.
 5. V prípade, že spracovanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

5. SÚBORY „COOKIES“

 1. Webové stránky správcu používajú „cookies“.
 2. Inštalácia „cookies“ je nevyhnutná pre správne poskytovanie služieb na webovej stránke. „Cookies“ obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie webovej stránky a tiež poskytujú príležitosť na zostavenie všeobecnej štatistiky o návštevách webovej stránky.
 3. Web používa typy „cookies“: trvalé
  1. „Trvalé“ „cookies“ sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch „cookies“ alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže.
 4. Správca používa svoje vlastné súbory cookie, aby lepšie porozumel tomu, ako používateľ interaguje s obsahom stránky. Súbory zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku, o type stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný, o počte návštev a čase návštevy používateľa na webe. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje používateľa, ale používajú sa na zostavenie štatistík o používaní webovej stránky.
 5. Užívateľ má právo rozhodnúť o prístupe „cookies“ k svojmu počítaču tak, že ich najprv vyberie v okne prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov cookie sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehľadávača).

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Správca využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovaných osobných údajov primeraným hrozbám a kategóriám chránených údajov, najmä chráni údaje pred sprístupnením neoprávneným osobám, ich odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákony a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
 2. Správca poskytuje vhodné technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami.
 3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa uplatňujú príslušné ustanovenia GDPR a ostatné príslušné ustanovenia poľského práva.